កម្មវិធីទីពីររបស់យើង The Platform ទទួលបានការឧបត្ថម្ភទីតាំងពី The Atom !

Home - Lifestyle - កម្មវិធីទីពីររបស់យើង The Platform ទទួលបានការឧបត្ថម្ភទីតាំងពី The Atom !
April 20, 2024

កម្មវិធីទីពីររបស់យើង The Platform ទទួលបានការឧបត្ថម្ភទីតាំងពី The Atom !

កម្មវិធីទីពីររបស់យើង The Platform ទទួលបានការឧបត្ថម្ភទីតាំងពី The Atom !

The Atom គឺជាកន្លែងធ្វើការរួមគ្នាដ៏ប្រណិតសម្រាប់គ្រប់ក្រុមការងារទាំងអស់មិនថាតូចឬធំ ជាមួយគ្រឿងបរិក្ខារ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងមានទីតាំងល្អស្ថិតនៅជាន់ទី ៦ក្នុង Vattanac Capital

ប្រាប់ហើយ ប្រាប់ថា Book Calendar ទុក ហើយតាមដានPage សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម!

The second show of The Platform received a location sponsor from The Atom! The Atom is the latest premium co-working hub for teams of all sizes, with top-notch amenities and a prime location on the 6th floor of Phnom Penhʼs prestigious Vattanac Capital.

Reminding you to book the date and follow the page for more information.

Leave A Comment

Beauty and lifestyle The Platform

Follow my journey on all Social Media channels

facebook
Facebook followers
Follow Me
youtube
Youtube Subscribers
Subscribe Me
tiktok
Tiktok Followers
Follow Me